Car Rental Agreement

UGOVOR O NAJMU AUTOMOBILA

Članak 1.
Iznajmi i vrati auto d.o.o. (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) iznajmljuje osobno vozilo Ljubici Ljubojević ( u daljnjem tekstu: korisnik).

Članak 2.
Osobni automobil iz članka 1 ovog ugovora je:
Renault Clio, 1.2 16V, registracijskih oznaka RI-876-DA, broja šasije 2342324H-343B

Članak 3.
Ovim ugovorom se ugovara da je korisnik jedina ovlaštena osoba koja će koristiti osobni automobil iz članka 2 ovog ugovora, za vrijeme trajanja najma.
Korisnik se obvezuje da će osobni automobil koji je predmet najma koristiti sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
Korisnik se obvezuje da će osobno vozilo koje je predmet najma koristiti samo za vlastite potrebe.

Članak 4.
Korisnik je stariji od 22 godine i posjeduje važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

Članak 5.
Osobni automobil iz članka 2 se  iznajmljuje korisniku na vrijeme od 20 dana sa početkom  najma na dan sklapanja ovog ugovora.
Osobni automobil iz članka 2 se predaje korisniku najma  u prostorijama tj. parkiralištu iznajmljivača.

Članak 6.
Najamnina za osobni automobil iz članka 2 iznosi 30€ po danu najma.
Korisnik se obvezuje platiti polog u iznosu od najmanje 20% ukupne cijene najma s obzirom na ukupno vrijeme najma navedeno u članku 5.

Članak 7.
Korisniku je vozilo predano u voznom tj. ispravnom stanju zajedno sa svom potrebnom opremom i dijelovima. Korisniku je predan osobni automobil sa punim rezervoarom goriva. Korisnik je prilikom preuzimanja osobnog automobila iz članka 2 ovog ugovora  pregledao navedeno vozilo radi utvrđivanja općeg stanja kao i prisutne opreme i dijelova osobnog vozila.
Sve prigovore na stanje automobila kao i na stanje opreme tj. dijelova, korisnik je obvezan odmah uputiti iznajmljivaču o čemu će se napisati izvještaj koji će biti dodatak ovom ugovoru.

Članak 8.
Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti predmet najma radi obavljanja bilo kakvih radnji koje bi se mogle okarakterizirati kao radnje u suprotnosti sa zakonima koji su na snazi u zemlji najma.
– koristiti predmet najma pod utjecajem alkohola i/ili narkotika te bilo kojih drugih tvari koje smanjuju sposobnosti upravljanja vozilom
– pušiti duhanske i/ili bilo koje druge proizvode u unutrašnjosti automobila
–  koristiti predmet najma za sudjelovanje u natjecanjima ili rally utrkama
– koristiti predmet najma za prijevoz predmeta, materijala ili drugih stvari koje bi mogle oštetiti osobno vozilo na bilo koji način
– koristiti predmet najma za vuču drugih vozila
– koristiti predmet najma za plaćeni prijevoz putnika i robe

Članak 9.
Korisnik ne može otuđiti osobno vozilo koje je predmet najma ili bilo koji dio navedenog vozila.

Članak 10.
Za vrijeme trajanja najma korisnik je obvezan se brinuti o vozilu, kao i poduzimati sve potrebne radnje radi osiguranja tehničke ispravnosti samoga osobnog automobila.
Korisnik je odgovoran za svu štetu koja nastane nepoduzimanjem radnji iz prethodnog stavka.

Članak 11.
Korisnik snosi sve troškove koji su nastali normalnom upotrebom predmeta najma kao što su: prometni prekršaji, naknade za parkiranje i/ili garažiranje osobnog vozila, naknade za upotrebu autocesta, troškovi goriva i drugi slični troškovi.

Članak 12.
Korisnik se obvezuje vratiti osobni automobil zajedno sa svom opremom i dijelovima, te u istom stanju  u kojem ga je i zaprimio.
Korisnik mora vratiti osobni automobil sa punim rezervoarom goriva.
Ugovoreno mjesto vraćanja automobila iznajmljivaču su prostorije tj. parkiralište iznajmljivača.
Točno vrijeme (sat) vračanja automobila na dan prestanka najma će biti kasnije određeno osobnim dogovorom između korisnika i iznajmljivača.

Članak 13
Svako oštećenje ili promjena stanja osobnog automobila koje je nastalo tijekom trajanja najma, korisnik je obvezan naznačiti tj. informirati iznajmljivača prilikom vraćanja samog vozila.
Ukoliko je oštećenje takve prirode da utječe na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja istog, korisnik je obvezan odmah informirati iznajmljivača neposredno nakon nastanka ili saznanja takve štete.
Korisnik je dužan bez odgode informirati iznajmljivača i u slučaju kada predmetu najma prijeti nastanak štete koja bi utjecala na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja.
U slučaju nastanka štete za koju je bilo potrebno informirati nadležne organe, a korisnik je to propustio učiniti, troškove štete snosi sami korisnik.
Korisnik snosi i troškove prema trećim osobama u slučaju da su nastale nepravilnom upotrebom predmeta najma od strane korisnika.

Članak 14.
Korisnik se obvezuje da će snositi troškove čišćenja automobila ukoliko se u trenutku vračanja utvrdi da je vanjština i/ili unutrašnjost vozila posebno prljava (prljavština ili neugodni mirisi koji nisu mogli nastati normalnom upotrebom predmeta najma).

Članak 15.
Ukoliko korisnik izgubi ključeve vozila koje je predmet najma, on se obvezuje nadoknaditi štetu u iznosu od 150€.

Članak 16.
Najam osobnog vozila se može produžiti najkasnije 24 sata prije isteka roka iz članka 5 ovog ugovora.
Ukoliko korisnik prekorači rok vračanja automobila, a da pri tom nije obavijestio i/ili se dogovorio sa iznajmljivačem o produženju najma, osobni automobil iz članka 2. koji je predmet najma, će se smatrati ukradenim pri čemu iznajmljivač ima pravo na sve postupke koje mu omogućuje zakon.

Članak 17.
Iznajmljivač nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom ili oštećenjem imovine korisnika koja se nalazi u vozilu za vrijeme trajanja najma i nakon završetka najma.

Članak 18.
Osobni automobil iz članka 2. je osigurano za slučaj štete prouzrokovane trećim osobama.
Osiguravajuće društvo pokriva štetu koju prouzrokuje predmet najma do visine po zakonu osigurane svote.
Korisnik plaća iznajmljivaču dodatno osiguranje vozila za slučaj prometne nesreće i krađe vozila u iznosu od 30€.

Članak 19.
Iznajmljivač ima pravo uvida u stanje osobnog vozila za vrijeme trajanja samog najma.

Članak 20.
Iznajmljivač pridržava pravo vozilo oduzeti, bez prethodne obavijesti i o trošku korisnika, ukoliko se osobno vozilo koristi protivno ugovorenim uvjetima ovog ugovora.

Članak 21.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u Rijeci.

Članak 22.
Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 23.
Ovaj ugovor je napravljen u 2 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.